Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - Februar 2018

TEMA: KVÆLSTOFTRANSPORT OG OMSÆTNING Synspunkt: Målrettet regulering(s 1)
Peter Kaarup

Bedre grundlag for målrettet kvælstofregulering og -indsats (s 4)
Anker Laier Højbjerg

Kortlægning af dræn med georadar (s 7)
Bo V. Iversen, Jørgen Ringgaard, Triven Koganti

Simpel målemetode til screening af nitrat i drænvand (s 11)
Charlotte Kjærgaard, Bo V. Iversen, Flemming Gertz, Joachim Rozemeijer

Bedre drænafstrømning i oplandsmodeller (s 16)
Ida B. Karlsson, Anker Laier Højbjerg, Anne Lausten Hansen, Zin He, Bo Vangsø Iversen

Hvad betyder geologien for drænvand? (s 19)
Anne Lausten Hansen, Anker Laier Højbjerg, Bo Vangsø Iversen, Charlotte Kjærgaard, Jens Christian Refsgaard

Ny feltmetode til kortlægning af redoxgrænsen (s 25)
Vibeke Ernstsen, Palle Eilskov, Ivan Yélamos Vela

Nyt nationalt redoxkort i høj opløsning (s 26)
Julian Koch, Simon Stisen, Jens Christian Refsgaard, Vibeke Ernstsen, Peter R. Jacobsen, Anker L. Højbjerg

Transportveje for kvælstof i lavbundsarealer (s 30)
Rasmus Jes Petersen, Christian Prinds, Bo Vangsø Iversen, Charlotte Kjærgaard

Retention af nitrat i ådalsmagasiner (s 34)

Sørenm Jessen, Mads Steiness, Sofie Gyritia Weitzmann van't Veen, Tue kofod, Peter Engesgaard

Modellering af vandstrømning i lavbundsområder (s 37)
Peter Engesgaard, Rasmus Jes Petersen, Ida Karlsson, Ida M. V. Christiansen, Charlotte Kjærgaard, Anker L. Højbjerg

Vandstrømning i opland og lavbund (s 40)
Anker L. Højbjerg, Ida B. Karlsson, Ida M. V. Christiansen

Forvaltningskoncept tilpasset målrettet regulering (s 43)
Flemming Gertz, Anker Laier Højbjerg, Jens Christian Refsgaard, Charlotte Kjærgaard